Używamy plików cookie i podobnych technologii, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenie na temat działania naszej strony internetowej. Jeśli nadal korzystasz z naszej strony internetowej, oznacza to, że zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Politykami

Реестр отечественного ПО При поддержке НТИ

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zatwierdzone na polecenie Dyrektora Generalnego „Antyplagiat” SA

Nr 31 z dnia 1 września 2022 roku

 

Niniejsza zgoda na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika (zwana dalej „Zgodą”) została sporządzona zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

Podanie przez Państwa danych osobowych na Stronie systemu „Antyplagiat” pod adresem internetowym https://users.antiplagiat.ru/ (zwanej dalej „Stroną”) w celu korzystania z systemu „Antyplagiat” za pośrednictwem Strony poprzez wypełnienie pól formularza rejestracyjnego,

Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych (zwanych dalej „DO”) operatorowi przetwarzania DO oraz właścicielowi Strony – „Antyplagiat” Spółka Akcyjna („Antyplagiat” SA: OGRN 1057747076078, INN 7705664677, KPP 773101001, zwanego dalej „Operatorem”).

Użytkownik:

1. wyraża zgodę Operatorowi na wykorzystanie przy odbiorze i przetwarzaniu DO oprogramowania firm, lista których jest rozmieszczona na Stronie pod adresem: https://www.antiplagiat.ru/partners w rozdziale „Podmioty przetwarzające dane osobowe”;

2. potwierdza, że wszystkie DO, określone przez niego podczas autoryzacji na Stronie, są aktualne, wiarygodne i należą do niego osobiście;

3. potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że dokładnie i w pełni zapoznał się z treścią Zgody, i zrozumiał jej znaczenie;

4. wyraża zgodę na przetwarzanie DO przez Operatora bez zastrzeżeń i ograniczeń;

5. wyraża pełną zgodę na fakt, że przetwarzanie jego DO przez Operatora obejmuje czynność lub zespół czynności Operatora, wykonywanych z DO, przy użyciu narzędzi automatyki (urządzeń komputerowych i programów komputerowych);

6. ponosi wszelkie ryzyko, związane z zapewnieniem nieprawidłowej lub niepełnej DO;

7. potwierdza, że wyrażając Zgodę, działa swobodnie, we własnym interesie i nie jest w błędzie.

Za moment przyjęcia Zgody przez Operatora uznaje się moment przesłania przez Użytkownika zapytania tworzenia gabinetu osobistego w systemie „Antyplagiat” (dalej „Konto”). Zapytanie powstaje niezwłocznie po zaznaczeniu przez Użytkownika odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym na Stronie (zaznaczamy pole) i kliknięciu przycisku wysyłania danych z napisem „Gotowe” przy rejestracji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub „Załóż konto” przy rejestracji za pośrednictwem sieci społecznościowych.

Operator otrzymuje i przetwarza DO w celu:

1. wykonanie Umowy Użytkownika;

2. zapewnienie interakcji Użytkownika z systemem „Antyplagiat”;

3. generowanie i przekazywanie Użytkownikowi wyników stosowania systemu „Antyplagiat”;

4. udzielania innych informacji na zapytanie Użytkownika.

Operator:

1. gromadzi i przetwarza minimalną wymaganą ilość DO, w minimalnych okresach przechowywania i przetwarzania DO dozwolonych przez ustawodawstwo;

2. gwarantuje, że DO będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie na terytorium Federacji Rosyjskiej;

3. informuje Użytkownika, że DO są przetwarzane automatycznie przez sprzęt komputerowy i programy komputerowe, bez dostępu do DO specjalistów Operatora;

4. nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność DO, przedstawionego przez Użytkownika;

5. nie ponosi odpowiedzialności zarówno za DO, jak i inne dane osobowe, które mogą pojawić się w tekstach sprawdzonych przez Użytkownika w celu identyfikacji zapożyczeń w systemie „Antyplagiat”.

Kategorie i wykaz przetwarzanych DO

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora następujących DO:

1. nazwisko, imię, drugie imię, numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

2. informacje, podawane przez Użytkownika w formularzach zamieszczonych na Stronie lub zawarte w plikach, zamieszczonych przez Użytkownika na Stronie;

3. informacje, które są automatycznie przesyłane na Stronę, gdy Użytkownik korzysta z systemu „Antyplagiat” przez oprogramowanie komputera Użytkownika (informacje o przeglądarce Użytkownika, adresie IP, plikach cookies, informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, czasie dostępu do systemów i serwisów, a także dane związane z dostępem);

4. informacje o Użytkowniku, otrzymane od partnera Operatora zgodnie z warunkami umów, zawartych pomiędzy Operatorem a jego partnerem.

W trakcie przetwarzania DO, Operator ma prawo do dokonywania z DO wszelkich działań, ustanowionych przez obowiązujące ustawodawstwo rosyjskie, w zakresie, niezbędnym do określonych celów Użytkownika podczas interakcji z systemem „Antyplagiat”.

Przekazanie DO osobą trzecim nie jest przeprowadzane, z wyjątkiem osób przetwarzających DO w imieniu Operatora i w jego imieniu, a także w przypadkach, określonych przez obowiązujące ustawodawstwo rosyjskie.

Czas trwania Zgody, procedura zniszczenia DO

Operator przechowuje DO do momentu usunięcia Konta Użytkownika.

Użytkownik ma prawo wycofać Zgodę poprzez wysłanie żądania na piśmie do Operatora. Wycofanie Zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania DO, dopóki Operator nie zaakceptuje wycofania Zgody.

Usunięcie informacji o Użytkowniku może być dokonane przez samego Użytkownika z wykorzystaniem funkcjonalności Strony.

Operator ma prawo usunąć DO Użytkownika w następujących przypadkach: 1) na pisemne zapytanie Użytkownika, zaakceptowane przez Operatora; 2) gdy Użytkownik zaprzestanie korzystania z Systemu po upływie okresu licencji, albo 3) w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków umowy (użytkownika) licencyjnej.

Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobistych (osobowych) (DO) ze swojego Konta za pomocą funkcji „Usuń konto” w rozdziale „Profil” w gabinecie osobistym Użytkownika. Po potwierdzeniu usunięcia, Strona automatycznie wyśle zapytanie usunięcia Konta Użytkownika oraz wszelkich informacji związanych z treścią Konta.

Ponadto, w celu usunięcia danych osobowych (DO) związanych z utrzymaniem Konta Użytkownika, można na piśmie skontaktować się z działem pomocy technicznej Operatora: support@antiplagiat.ru.

Operator jest zobowiązany, w terminie dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania zapytania od Użytkownika lub jego upoważnionego przedstawiciela, do przekazania Użytkownikowi (przedstawicielowi) informacje (DO), jako podmiotowi danych osobowych. Operator ma prawo do przedłużenia określonego terminu o nie więcej niż pięć dni roboczych z powiadomieniem Użytkownika albo jego upoważnionego przedstawiciela i wskazaniem przyczyn przedłużenia terminu na udzielenie żądanych informacji.

Niniejsza Zgoda jest ważna na czas nieokreślony od momentu złożenia DO, i może zostać cofnięta przez Użytkownika poprzez złożenie pisemnego wniosku do Operatora pod adresem: Federacja Rosyjska, 121205, Moskwa, Bolszoj Bulwar Skołkowo Centrum Innowacyjne, budynek 42, strojenie 1, piętro 0, pokój nr 111, stanowisko pracy nr 11, adresowanego do Dyrektora Generalnego „Antyplagiat” SA.

Jeżeli Użytkownik wycofa Zgodę, Operator ma prawo do dalszego kontynuowania przetwarzania DO na podstawach, określonych w pkt. pkt. 2-11, części 1 artykuł 6 i części 2 artykuł 10 Ustawy Federalnej nr 152-FZ „O danych osobowych”.

Wyrażona przez Użytkownika Zgoda na przetwarzanie DO jest konkretna, informowana, świadoma, przedmiotowa i jednoznaczna.

Użytkownik uznaje Zgodę za dokument, sporządzony w prostej formie pisemnej.

Operator ma prawo do wprowadzania zmian do Zgody w każdym czasie bez powiadomienia Użytkownika, poprzez zamieszczenie Zgody na Stronie.

Aktualna wersja Zgody jest zawsze zamieszczana na Stronie pod adresem: https://www.antiplagiat.ru/help/privacy.

Tekst Zgody w języku rosyjskim ma pierwszeństwo w przypadku znalezienia rozbieżności z tekstem tłumaczenia Zgody na język obcy.

Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące DO, może napisać o tym do Operatora pod adres: 121205, miasto Moskwa, Bolszoj Bulwar (Skołkowo Centrum Innowacyjne), budynek 42, strojenie 1, piętro 0, pokój nr 111, stanowisko pracy nr 11, lub pocztą elektroniczną dpo@antiplagiat.ru.

Dyrektor generalny: W. A. Funtow