Używamy plików cookie i podobnych technologii, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenie na temat działania naszej strony internetowej. Jeśli nadal korzystasz z naszej strony internetowej, oznacza to, że zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Politykami

Реестр отечественного ПО При поддержке НТИ

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda użytkownika licencjobiorcy na podanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy licencyjnej

 

Zatwierdzono decyzją Dyrektora Generalnego „Antyplagiat” S.A.

Nr 31 z dnia „01” września 2022 roku

 

Niniejsza zgoda na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika licencjobiorcy (zwana dalej „Zgodą”) w ramach umowy licencyjnej została opracowana zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

Podając swoje dane osobowe w celu spersonalizowanego korzystania z programów komputerowych systemu „Antyplagiat”® poprzez wypełnienie pól formularza rejestracyjnego,

użytkownik licencjobiorcy wyraża zgodę na przekazanie i przetwarzanie swoich danych osobowych (dalej jako „DO”) operatorowi przetwarzania DO oraz właścicielowi praw autorskich do programów komputerowych systemu Antyplagiat® – Antyplagiat Spółka Akcyjna („Antyplagiat” SA: OGRN 1057747076078, INN 7705664677, KPP 773101001, 121205, miasto Moskwa, Moskwa, Bolszoj Bulwar (Centrum Innowacji „Skołkowo”), budynek 42, strojenie 1, piętro 0, pokój nr 111, stanowisko pracy nr 11, e-mail dpo@antiplagiat.ru, zwany dalej „Operatorem”).

Użytkownik licencjobiorcy:

 1. wyraża zgodę Operatorowi na wykorzystanie oprogramowania przy otrzymaniu i przetwarzaniu DO firm, lista których jest rozmieszczona na stronie Operatora pod adresem: https://www.antiplagiat.ru/partners w rozdziale „Operatorzy, przetwarzające dane osobowe”;
 2. potwierdza, że wszystkie DO, wskazane przez niego podczas autoryzacji w systemie „Antyplagiat”® są wiarygodne i należą do niego osobiście;
 3. potwierdza i oświadcza, że dokładnie i w całości zapoznał się z treścią Zgody i zrozumiał jej znaczenie;
 4. wyraża zgodę na przetwarzanie DO przez Operatora bez zastrzeżeń i ograniczeń;
 5. wyraża pełną zgodę na to, aby przetwarzanie jego DO przez Operatora obejmowało czynność albo zestaw czynności Operatora, dokonywanych z DO, przy użyciu narzędzi automatyzacji (urządzeń komputerowych i programów komputerowych);
 6. ponosi wszelkie ryzyko, związane z dostarczeniem niedokładnych DO;
 7. potwierdza, że udzielając Zgody działa wyłącznie w interesach swojego pracodawcy, który jest licencjobiorcą, lub zleceniodawcy, który jest licencjobiorcą, nie jest wprowadzony w błąd.

Momentem akceptacji Zgody jest zaznaczenie przez użytkownika licencjobiorcy w czasie pierwszego logowania się do personalnego gabinetu w systemie „Antyplagiat”® (zwane dalej „Konto”). Zapytanie powstaje natychmiast po zaznaczeniu przez użytkownika licencjobiorcy odpowiedniego pola w formularzu logowania na Stronie (postawienie „ptaszka”) i kliknięciu przycisku wysyłania danych z napisem „Logowanie” podczas logowania za pośrednictwem poczty elektronicznej .

Jeżeli użytkownik Licencjobiorcy odmawia udostępnienia DO i nie wyraża zgody na ich przetwarzanie, stanowi to powód do odmowy udostępnienia programów komputerowych systemu „Antyplagiat”® z uwagi na techniczną niemożność udostępnienia użytkownikowi Licencjobiorcy zdalnego korzystanie z systemu „Antyplagiat”®.

Operator przyjmuje i przetwarza DO w celu:

 1. wykonania umowy licencyjnej, na podstawie której działa użytkownik licencjobiorcy;
 2. zapewnienia interakcji użytkownika licencjobiorcy z programami komputerowymi systemu „Antyplagiat”®;
 3. tworzenia i wydawania użytkownikowi licencjobiorcy wyników korzystania z programów komputerowych systemu „Antyplagiat”®;
 4. udzielania innych informacji na zapytanie użytkownika licencjobiorcy.

Operator:

 1. gromadzi i przetwarza minimalną wymaganą ilość DO, w ciągu minimalnych dozwolonych prawem terminów przechowywania i przetwarzania DO;
 2. gwarantuje, że DO będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie na terytorium Federacji Rosyjskiej;
 3. informuje o tym, że DO przetwarzane są w sposób automatyczny przez sprzęt komputerowy i programy komputerowe, bez stałego dostępu do danych DO przez specjalistów Operatora;
 4. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość przedłożonych DO;
 5. nie ponosi odpowiedzialności za informacje o charakterze personalnym, które mogą pojawić się w tekstach, sprawdzanych przez użytkownika licencjobiorcy pod kątem zapożyczeń w nich przez programy komputerowe systemie „Antyplagiat”®, gdyż nie jest to faktem przekazania danych osobowych do Operatora.

Kategorie i lista przetwarzanych DO

Użytkownik licencjobiorcy wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora następujących DO:

 1. nazwisko, imię, drugie imię, numer telefonu i adres poczty elektronicznej użytkownika licencjobiorcy;
 2. informacje o charakterze technicznym, które są automatycznie przekazywane przez urządzenie komputerowe użytkownika licencjobiorcy do programów komputerowych systemu „Antyplagiat”® podczas interakcji z nimi (informacje o przeglądarce użytkownika licencjobiorcy, adresie IP, plikach cookies, informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, dostępie czas korzystania z programów komputerowych systemu „Antyplagiat”®, a także dane techniczne związane z korzystaniem z programów komputerowych);
 3. informacje o użytkowniku licencjobiorcy, otrzymane od partnera Operatora zgodnie z warunkami umów.

Podczas przetwarzania DO Operator ma prawo do wykonywania wszelkich działań z DO, ustanowionych przez obowiązujące ustawodawstwo rosyjskie, w zakresie niezbędnym do określonych celów użytkownika licencjobiorcy podczas interakcji z programami komputerowymi systemu „Antyplagiat”®.

Przekazywanie DO osobom trzecim nie jest możliwe, z wyjątkiem osób, przetwarzających DO na zlecenie Operatora i w jego imieniu, a także w przypadkach, określonych przez obowiązujące ustawodawstwo rosyjskie.

Okres ważności Zgody, procedura niszczenia DO

Operator przechowuje DO do czasu usunięcia Konta.

Użytkownik licencjobiorcy ma prawo odwołać Zgodę poprzez wysłanie pisemnego żądania do Operatora. Wycofanie Zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania DO do czasu akceptacji przez Operatora wycofania Zgody.

W przypadku odwołania przez użytkownika licencjobiorcy Zgody na przetwarzanie DO następuje utrata spersonalizowanego dostępu do programów komputerowych systemu „Antyplagiat”®.

Użytkownik licencjobiorcy może samodzielnie usunąć informacje o użytkowniku licencjobiorcy korzystając z funkcjonalności systemu „Antyplagiat”®.

Operator usuwa DO użytkownika licencjobiorcy w następujących przypadkach: 1) na pisemny wniosek użytkownika licencjobiorcy zaakceptowany przez Operatora w porozumieniu z Administratorem root’owym systemu; 2) z chwilą rozwiązania umowy licencyjnej, w ramach której użytkownik licencjobiorcy wchodzi w interakcje z programami komputerowymi systemu „Antyplagiat”®, lub 3) z chwilą naruszenia przez użytkownika licencjobiorcy warunków umowy licencyjnej lub Zgody.

Użytkownik licencjobiorcy ma prawo zwrócić się do Administratora systemu licencjobiorcy w celu usunięcia jego danych osobowych (personalnych) (DO) ze swojego Konta.

Operator jest zobowiązany w ciągu dziesięciu dni roboczych od dnia otrzymania żądania od użytkownika Licencjobiorcy przekazać użytkownikowi Licencjobiorcy informacje (DO) jako przedmiotowi danych osobowych. Operator ma prawo do przedłużenia określonego terminu o nie więcej niż pięć dni roboczych z powiadomieniem użytkownika Licencjobiorcy i wskazaniem przyczyn przedłużenia terminu udzielenia żądanych informacji.

Niniejsza Zgoda jest ważna od momentu dostarczenia DO, nie dłużej jednak niż przez okres obowiązywania umowy licencyjnej, w ramach której użytkownik licencjobiorcy wchodzi w interakcję z programami komputerowymi systemu „Antyplagiat”® i może być odwołana przez użytkownika Licencjobiorcy poprzez złożenie pisemnego wniosku do Operatora na następujący adres: Federacja Rosyjska, 121205, miasto Moskwa, Bolszoj Bulwar „Skołkowo” Centrum Innowacji, budynek 42, strojenie 1, piętro 0, pokój nr 111, stanowisko pracy nr 11, do Dyrektora Generalnego „Antyplagiat” S.A.

Jeżeli użytkownik licencjobiorcy odwoła zgodę, Operator ma prawo do dalszego przetwarzania DO, jeżeli istnieją podstawy określone w pkt. pkt. 2-11, części 1 artykuł 6 i części 2 artykuł 10 Ustawy Federalnej nr 152-FZ „O danych osobowych”.

Zgoda użytkownika licencjobiorcy na przetwarzanie DO jest konkretna, informowana, świadoma, merytoryczna i jednoznaczna. Użytkownik licencjobiorcy uznaje Zgodę za dokument, sporządzony w prostej formie pisemnej.

Operator ma prawo dokonać zmian w Zgodzie w każdym czasie bez powiadamiania użytkownika licencjobiorcy, poprzez zamieszczenie Zgody w Stronie.

Jeżeli użytkownik licencjobiorcy ma jakiekolwiek pytania dotyczące DO, wówczas jest zobowiązany w celu ich rozpatrzenia do skontaktowania się z Administratorem root’owym systemu

W przypadku braku możliwości rozwiązania problemu z Administratorem root’owym systemu, Administrator root’owy systemu jest zobowiązany skontaktować się z Operatorem.

 

Dyrektor Generalny: W. A.  Funtow