Używamy plików cookie i podobnych technologii, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenie na temat działania naszej strony internetowej. Jeśli nadal korzystasz z naszej strony internetowej, oznacza to, że zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Politykami

Реестр отечественного ПО При поддержке НТИ

Oferta do korzystania z Systemu oprogramowania Antyplagiat®

Zatwierdzono decyzją Dyrektora Generalnego „Antyplagiat” S.A.
Nr 05 od 11 marca 2024 roku
(wersja obowiązuje od 25 marca 2024 roku)

Spółka akcyjna „Antyplagiat” („Antyplagiat” S.A: Podstawowy Państwowy Numer Rejestracyjny (OGRN) 1057747076078, INN 7705664677, KPP 773101001, dalej „Właściciel praw”) zobowiązuje się do udostępnienia Systemu Oprogramowania „Antyplagiat”® do użytkowania każdej w pełni zdolnej do czynności prawnych osobie fizycznej, która wyrazi zgodę na korzystanie z Systemu Oprogramowania „Antyplagiat”® poprzez rejestrację na Stronie internetowej (dalej „Użytkownik”).

Kluczowe pojęcia

1) System oprogramowania „Antyplagiat®” (SO Antyplagiat®) — specjalistyczny aplikacyjny system sprzętowo-programowy, będący funkcjonalną jednością stosowanych aplikacyjnych programów komputerowych, specjalnych modułów wyszukiwania i kolekcji. SO Antyplagiat® analizuje materiały tekstowe i/lub graficzne, dodawane w formie elektronicznej przez Użytkownikowi, w celu wykrycia i zidentyfikowania w nich zapożyczeń, generując raporty o wynikach kontroli tekstowych i/lub graficznych oraz przetwarzając tekstowe i/lub graficzne bazy danych, w tym publicznie dostępne bazy danych. SO Antyplagiat® jest umieszczony na sprzęcie komputerowym Właściciela praw autorskich i może być używany w różnych wersjach i trybach.

Prawa wyłączne do programów komputerowych tworzących oprogramowanie SO Antyplagiat® należą do Właściciela praw autorskich, są zarejestrowane przez rosyjski urząd patentowy (Rospatent) i wpisane do Jednolitego Rejestru Oprogramowania Krajowego. Technologiczny zbiór danych indeksu wyszukiwania, jako składnik SO Antyplagiat®, jest wykorzystywany przez Właściciela praw autorskich swobodnie lub na podstawie odpowiednich umów. Przeniesienie (wywłaszczenie) wyłącznych praw do programu SO Antyplagiat® lub jego odrębnych elementów (programów komputerowych) jest zabronione. Właściciel praw autorskich zastrzega sobie prawo do udzielenia zgody do korzystania z oprogramowania SO Antyplagiat® nieograniczonej liczbie osób. Opis programów wchodzących w skład oprogramowania SO Antyplagiat®, a także wskazówki dotyczące ich użytkowania dostępne są pod adresem: https://docs.antiplagiat.ru/ru/ (dalej  – „Dokumentacja Użytkownika”).

Oznaczenie handlowe „Antyplagiat” jest elementem literowo-słownym zarejestrowanego i chronionego kombinowanego znaku towarowego (znaku usługowego) Antyplagiat®. AO „Antyplagiat” jest właścicielem znaku towarowego (znaku usługowego) Antyplagiat®. Bezprawne używanie oznaczenia handlowego, nazwy handlowej i/lub znaku towarowego (znaku usługowego) jest karalne przez prawo.

Użytkownik może korzystać z oprogramowania SO Antyplagiat® zdalnie poprzez przeglądarkę internetową z użyciem Nazwy użytkownika i Hasła, bez zainstalowania oprogramowania Antyplagiat® na komputerze Użytkownika, zgodnie z Dokumentacją Użytkownika (https://docs.antiplagiat.ru, dalej – „Dokumentacja Użytkownika”). Osoby prawne i/lub indywidualni przedsiębiorcy wykorzystują oprogramowanie SO Antyplagiat® w swojej działalności zawodowej (statutowej) na podstawie umowy licencyjnej zawartej z Właścicielem praw autorskich.  Przedstawiciele osób prawnych lub indywidualni przedsiębiorcy zwracają się w celu otrzymania oferty handlowej i umowy licencyjną pod adresem: sales@antiplagiat.ru lub telefonicznie: 8 (800) 777-81-28, +7 (495) 223-23-84.

2) Strona internetowa Właściciela praw  („Strona internetowa ”) — system informacyjny Właściciel praw autorskich znajdujący się w Internecie pod adresem: https://www.antyplagiat.ru/. Na Stronie internetowej Użytkownik otrzymuje ogólne informacje o SO Antyplagiat® i przechodzi do domeny users.antiplagiat.ru w celu: a) rejestracji w SO Antyplagiat®; b) uzyskania dostępu do SO Antyplagiat® oraz c) korzystania z SO Antyplagiat® na warunkach niniejszego dokumentu (Oferty).

3) Oferta — niniejsza nieodwołalna i bezterminowa oferta publiczna Właściciela praw autorskich, zgodnie z art. 437 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej (zwanego dalej „KC FR”), o przyznanie korzystania z SO Antyplagiat® przez Internet. Oferta zawiera istotne warunki umowy licencyjnej użytkownika (Umowy). Oferta na stałe znajduje się pod adresem: https://www.antiplagiat.ru/help/terms. Oferta skierowana jest do nieograniczonego kręgu osób fizycznych o nieograniczonej zdolności prawnej, bez ograniczeń czasowych na przyjęcie Oferty. Pełnym i bezwarunkowym przyjęciem Oferty jest Akceptacja. Z chwilą Akceptacji odwiedzający Stronę internetową staje się Użytkownikiem, a warunki Oferty stają się dla Stron warunkami prawnymi umowy licencyjnej użytkownika (Umowy) do korzystania przez Użytkownika z SO Antyplagiat®.

4) Akceptacja Oferty (Akceptacja)  — pełna i bezwarunkowa akceptacja przez odwiedzającego Stronę internetową warunków Oferty (art. 438 KC FR) poprzez rejestrację jako Użytkownik na Stronie internetowej lub logowania. Akceptacja tworzy, na warunkach Oferty, umowę licencyjną użytkownika (Umowę) w celu korzystania przez Użytkownika z SO Antyplagiat® na warunkach Licencji zwykłej (niewyłącznej). Umowa jest uważana za zawartą w momencie Akceptacji i działa w sposób określony w niniejszym dokumencie (Oferta).  Z chwilą Akceptacji Użytkownik, zgodnie z Kodeksem Cywilnym Federacji Rosyjskiej (KC FR), nabywa lub potwierdza prawa i obowiązki, określone w niniejszym dokumencie.

5) Strona lub Strony  — Właściciel praw autorskich i Użytkownik, jako samodzielni uczestnicy (podmioty) stosunków cywilnoprawnych, którzy zawarli ze sobą Umowę.

6) Umowa  — umowa między Stronami do korzystania przez Użytkownika z SO Antyplagiat® na warunkach Licencji Zwykłej (niewyłącznej), do zawarcia której dochodzi poprzez Akceptacje Oferty.  Umowa może być bezpłatna lub płatna w zależności od sposobu korzystania z SO Antyplagiat®, zgodnie z warunkami Licencji Zwykłej niewyłącznej.

7) Licencja Zwykła (niewyłączna) to ograniczone i niezbywalne tymczasowe korzystanie przez Użytkownika SO Antyplagiat®, bez prawa sublicencji, zgodnie z międzynarodowym standardem „tak jak jest”, na określonym terytorium określonym w punkcie 1.3 Oferty (Umowy), z ograniczeniami określonymi w Ofercie (Umowie). Właściciel praw autorskich udostępnia Użytkownikowi dwa sposoby korzystania z SO Antyplagiat®: ● Wersję Podstawową (dostarczaną w celach informacyjnych) lub ● Wersję Komercyjną (dostarczaną odpłatnie, ze zmienną i rozszerzoną funkcjonalnością, zgodnie z wybraną i opłacaną przez Użytkownika Taryfą).

8) Taryfa  — ustalana przez Właścicielowi praw autorskich: a) zakres czynności dozwolonych Użytkownikowi w SO Antyplagiat® oraz nałożone na Użytkownika ograniczenia, które określają skład i zakres możliwości SO Antyplagiat® dla Użytkownika; b) wysokość wynagrodzenia Właściciela praw autorskich. Taryfa określa wartość.  Aktualne informacje dotyczące obowiązujących Taryf są dostępne Użytkownikowi od momentu jego rejestracji na Stronie internetowej, pod adresem: https://users.antiplagiat.ru/tariffs. Właściciel praw autorskich prowadzi promocje i udziela rabatów do korzystania z SO Antyplagiat®.

9) Nazwa użytkownika i Hasło — unikalny zestaw znaków samodzielnie tworzonych przez Użytkownika podczas rejestracji na Stronie internetowej, służący do autoryzowanego korzystania z SO Antyplagiat® oraz ochrony Konta Użytkownika.

10) Konto Użytkownika (Konto) — konto Użytkownika utworzone przez odwiedzającego Serwis w momencie jego rejestracji w SO Antyplagiat®. Konto umożliwia Właścicielowi praw autorskich prowadzenie ewidencji każdego użytkownika SO Antyplagiat®, kontrolowanie dostępu i proces korzystania. Konto nadaje Użytkownikowi możliwość korzystać z SO Antyplagiat® za pomocą Nazwy użytkownika i Hasła. Konto to określony wolumen pamięci i mocy obliczeniowej na sprzęcie serwerowym Właściciela praw autorskich i nie jest własnością (majątkiem, aktywem) Użytkownika. Konto stanowi niematerialne potwierdzenie („token”), poświadczające stosunek prawny pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem praw autorskich jako stronami umowy licencyjnej użytkownika. Konto zapewnia Użytkownikowi personalną stronę internetową – wirtualną przestrzeń służącą do: a) interakcji z SO Antyplagiat®; b) uzyskania informacji od Właściciela praw autorskich; c) przechowywanie danych osobowych i raportów dotyczących tekstów lub obrazów Użytkownika sprawdzonych w SO Antyplagiat®.

11) Okres rozliczeniowy — okres korzystania z SO Antyplagiat®, o długości którego decyduje albo opłacana przez Użytkownika Taryfa, w tym Taryfa na warunkach szczególnych (okres, w którym Użytkownik jest upoważniony przez Właściciela praw autorskich do korzystania z SO Antyplagiat® na specjalnych warunkach) lub na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Początek każdego rodzaju Okresu rozliczeniowego odpowiada momentowi przyznania do korzystania zgodnie z punktem 1.7 Oferty (Umowy). Koniec każdego rodzaju Okresu rozliczeniowego określa punkt 1.8 Oferty (Umowy).

1. Przedmiot

1.1. Właściciel praw autorskich jest zobowiązany udzielić Użytkownikowi prostą (niewyłączną) licencje do korzystania z SO Antyplagiat®, a Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z SO Antyplagiat® zgodnie z warunkami, określonymi w Ofercie (Umowie).

1.2. Sposoby korzystania z SO Antyplagiat®: a) uzyskanie zdalnego dostępu do SO Antyplagiat® oraz b) korzystanie z SO Antyplagiat®, zgodnie z przeznaczeniem jego aplikacji (wyszukiwanie, wykrywanie i identyfikacja tekstu lub innych zapożyczeń, zgodnie z Dokumentacją Użytkownika). Dodatkowe sposoby korzystania z SO Antyplagiat® są możliwe tylko na podstawie specjalnej umowy, zawartej pomiędzy przez Strony na piśmie. Inne sposoby korzystania z SO Antyplagiat® są niedozwolone, i mogą zostać uznane przez Właściciela praw autorskich za naruszenie jego praw intelektualnych.

1.3. Terytorium korzystania z SO Antyplagiat® przez Użytkownika obejmuje wszystkie kraje świata, o ile nie określono inaczej w odrębnej umowie licencyjnej, który zostaje podpisany przez Właściciela praw autorskich i Użytkownika.

1.4. Korzystanie z SO Antyplagiat® bez rejestracji w Serwisie jest niedozwolone, chyba że odrębne porozumienie na piśmie Stron stanowi inaczej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z warunkami Oferty, nie może dokonywać czynności rejestracyjnych (autoryzacyjnych) w Serwisie oraz podejmować żadnych czynności w celu korzystania z SO Antyplagiat®. Użytkownikowi zabrania się udzielania możliwości korzystania z SO Antyplagiat® osobom trzecim, w tym w sposób określony w punkcie 1.2 Oferty (Umowy).

1.5. Właściciel praw autorskich potwierdza, że w momencie udzielenia Użytkownikowi możności do korzystania z SO Antyplagiat®, wyłączne prawa Właściciela praw autorskich do wszystkich komponentów SO Antyplagiat® nie są zastawione, nie są aresztowane, nie są w inny sposób obciążone oraz nie są przedmiotem jakichkolwiek sporów.

1.6. Za korzystanie z SO Antyplagiat® Użytkownik uiszcza na rzecz Właściciela praw autorskich opłatę, której wysokość i tryb płatności określa Taryfa, za wyjątkiem przypadków określonych w Ofercie (Umowie), np. w przypadku korzystania z Wersji podstawowej.

1.7. Właściciel Praw Autorskich udziela Użytkownikowi możliwość korzystania z Wersji Podstawowej od dnia rejestracji Użytkownika na Stronie internetowej. Właściciel Praw Autorskich udziela Użytkownikowi możliwość korzystania z Wersji Komercyjnej od momentu aktywacji (opłaty) przez Użytkownika wybranej przez niego Taryfy w odpowiednim Okresie rozliczeniowym, zgodnie z Dokumentacją Użytkownika. Korzystanie z SO Antyplagiat® na szczególnych warunkach przysługuje Użytkownikowi od momentu autoryzacji do korzystania z SO Antyplagiat® na szczególnych warunkach zgodnie z pkt. 2.5 Oferty (Umowy) na okres równy Okresowi Rozliczeniowemu dla każdego określonego rodzaj warunków specjalnych.

1.8. Zakończenie Okresu Rozliczeniowego korzystania z SO Antyplagiat® z Wersji Podstawowej wygasa wraz z usunięciem Konta, zgodnie z warunkami niniejszego dokumentu (punkty 4.1.4, 4.3.7 – 4.3.9, 7.1). Zakończenie Okresu Rozliczeniowego do korzystania z Wersji Komercyjnej określa każda konkretna Taryfa (w tym Taryfa specjalna) wybrana i opłacona przez Użytkownika.

1.9. Rejestrując się (logując) na Stronie internetowej, dokonując korzystanie z SO Antyplagiat®, Użytkownik potwierdza i zapewnia Właściciela praw autorskich, że: a) wszystkie warunki Oferty są dla niego jasne, Użytkownik akceptuje je w całości bez zastrzeżeń, oraz zobowiązuje się do ich spełnienia; b) Oferta ma moc prawną umowy zawartej w zwykłej formie pisemnej, podpisanej przez Właściciela praw autorskich i Użytkownika, jako Strony Umowy, zgodnie z Kodeksem Cywilnym Federacji Rosyjskiej.

1.10. W związku z brakiem możliwości technicznej korzystania z SO Antyplagiat® bez rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę Właścicielowi praw autorskich na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie ze Zgodą udzieloną w formie elektronicznej na ogólnodostępnej stronie w Internecie pod adresem: https://antiplagiat.ru/help/privacy.

1.11. Udzielenie Użytkownikowi pełnego raportu SO Antyplagiat®, zgodnie z wybranymi (ustalonymi) lub wykluczonymi przez Użytkownika parametrami dokonania sprawdzania w celu wyszukiwania i identyfikacji zapożyczeń, – stanowi wyczerpujący dowód (potwierdzenie) dokonania sprawdzania w celu wyszukiwania i identyfikacji zapożyczeń.

2. Korzystanie z SO Antyplagiat®

2.1. W celu rozpoczęcia korzystania z SO Antyplagiat® Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny (ankietę) w SO Antyplagiat®. Po zakończeniu rejestracji Użytkownik otrzymuje Nazwę użytkownika i Hasło, które powinny być utrzymywane w tajemnicy.

2.2. Czynności w SO Antyplagiat® dokonane przy użyciu Nazwy użytkownika i Hasła Użytkownika uważa się za czynności wykonane przez Użytkownika.

2.3. Rejestracja Użytkownika w SO Antyplagiat® nie jest uważana za początek Okresu rozliczeniowego.

2.4. Po zarejestrowaniu Użytkownika, w celu korzystania z SO Antyplagiat® w zakresie Wersji Komercyjnej, Użytkownik musi opłacić wybraną przez siebie Taryfę zgodnie z punktami 5.1 – 5.4 Oferty.

2.5. Właściciel praw autorskich ma prawo do organizowania promocji i udzielania rabatów, w tym poprzez wprowadzanie na określony czas Taryf, które obowiązują na specjalnych warunkach i dotyczą określonych kategorii użytkowników. Wszystkie warunki korzystania z Taryfy, która obowiązuje na specjalnych warunkach, są podane na Stronie internetowej: https://users.antiplagiat.ru/page/promo. Aby uzyskać dostęp do takiej Taryfy, Użytkownik musi zalogować się zgodnie z procedurą wskazaną na Stronie internetowej: https://users.antiplagiat.ru/page/promo. Okres możliwości autoryzacji jest określany w warunkach Planu Taryfowego. Po upływie określonego terminu Właściciel praw autorskich ma prawo zażądać ponownego logowania w celu potwierdzenia, że ​​Użytkownik zachował na specjalnych warunkach korzystanie z SO Antyplagiat®.

2.6. Fakt przyznania Użytkownikowi możliwości do korzystania z Wersji Komercyjnej potwierdzany jest poprzez przyznanie Użytkownikowi dostępu do SO Antyplagiat® zgodnie z punktem 1.7 Oferty.

2.7. Fakt udzielenia Użytkownikowi pełnego raportu SO Antyplagiat®, zgodnie z wybranymi (ustalonymi) lub wykluczonymi przez Użytkownika parametrami dokonania sprawdzania w celu wyszukiwania i identyfikacji zapożyczeń, – stanowi wyczerpujący dowód (potwierdzenie) dokonania sprawdzania w celu wyszukiwania i identyfikacji zapożyczeń.

2.8. Właściciel praw autorskich ustanawia dla Użytkownika Status Nieaktywny (dalej „SN”), jeżeli Użytkownik nie wykonał na swoim Koncie żadnej z poniższych czynności przez 6 (sześć) kolejnych miesięcy lub dłużej:

2.8.1. sprawdzenie co najmniej jednego pliku tekstowego;
2.8.2. wgranie / pobieranie, przeglądanie, przenoszenie plików tekstowych;
2.8.3. przeglądanie, edycja, pobieranie raportu;
2.8.4. logowanie w SO Antyplagiat® za pomocą Nazwy użytkownika i Hasła.

SN obowiązuje od dnia ustanowienia przez Właściciela praw autorskich do czasu wykonania przez Użytkownika którejkolwiek z czynności określonych w pkt 2.8.1 – 2.8.4 Oferty (Umowy), za wyjątkiem przypadków określonych w pkt 4.3.8 oraz 4.3.9 Oferty (Umowy).

2.9. Właściciel praw autorskich pobiera od Użytkownika opłatę za korzystanie z Konta za każdy miesiąc trwania SN, liczony od 25 dnia miesiąca kalendarzowego do 24 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po nim, w wysokości 100,00 (sto) rubli, 00 kopiejek, bez VAT. Za pierwszy niepełny miesiąc, w którym weszły w życie zmiany Taryfy w zakresie ustalenia wysokości opłaty określonej w niniejszym punkcie, opłata za korzystanie z Konta pobierana jest w całości. Kwota opłaty jest pobierana przez Właściciela praw autorskich na koniec miesiąca, za który została naliczona. Opłata nie jest pobierana od Użytkownika, jeżeli saldo środków posiadanych przez Właściciela praw autorskich jest równe zeru. Możliwe jest również odpisywanie punktów z konta wewnętrznego Użytkownika, według wyboru Właściciela praw autorskich.

2.10. Użytkownik ma prawo zawiesić trwanie SN na okres 3 (trzech) miesięcy, kontaktując się z Działem Obsługi Użytkownika lub korzystając z Konta. Opłata określona w punkcie 2.9 Oferty za okres zawieszenia SN nie jest naliczana ani pobierana. Stan SN wznawia się 25 dnia miesiąca, w którym upłynął trzymiesięczny termin jego zawieszenia.

2.11. Właściciel praw autorskich nie weryfikuje informacji (danych) podawanych (wgrywanych) przez Użytkownika w celu realizacji Umowy oraz nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność tych danych, jak również za naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących danych osobowych i praw intelektualnych.

2.12. Wgrywając dane do SO Antyplagiat®, łącznie z przesyłaniem tekstów lub obrazów graficznych w celu sprawdzania, Użytkownik wyraża tym samym pełną zgodę na ich wykorzystanie przez Właściciela praw autorskich lub inną osobę upoważnioną przez Właściciela praw autorskich w przypadkach przewidzianych w Ofercie (Umowie) zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

2.13. Użytkownik jest świadomy i wyraża zgodę na to, że Użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do odpowiedniego raportu SO Antyplagiat® w przypadku, jeśli Użytkownik usunie ze swojego konta osobistego tekst lub obraz, przesłany wcześniej przez Użytkownika w celu weryfikacji, i dla którego otrzymał raport od SO Antyplagiat®.

2.14. W celu uzyskania pomocy technicznej Użytkownik może skontaktować się z osobami do kontaktu, wymienionymi na Stronie internetowej i w niniejszym dokumencie.

3. Ograniczenia korzystania z SO Antyplagiat®

3.1. Użytkownik korzysta z SO Antyplagiat® wyłącznie w osobistych celach informacyjnych, edukacyjnych, oświatowych, naukowych lub innych związanych z zaspokojeniem osobistych potrzeb intelektualnych, z uwzględnieniem przeznaczenia funkcjonalnego SO Antyplagiat®.

3.2. W czasie korzystania z SO Antyplagiat®, Użytkownik jest zobowiązany do uwzględnienia i nieprzekraczania następujących ograniczeń ustanowionych przez Właściciela praw autorskich:

3.2.1. nie powielać SO Antyplagiat® lub jego komponentów, w tym nie zapisywać ich do pamięci jakiegokolwiek urządzenia komputerowego Użytkownika;
3.2.2. nie próbować obchodzić ograniczeń technicznych ustanowionych przez Właściciela praw autorskich;
3.2.2. nie próbować obchodzić ograniczeń technicznych ustanowionych przez Właściciela praw autorskich;
3.2.3. nie rozkładać technologii, nie dekompilować ani nie dezasemblować SO Antyplagiat® lub jego komponentów;
3.2.4. nie używać komponentów SO Antyplagiat® do wywoływania aplikacji, które nie działają dla SO Antyplagiat®; nie tworzyć kopii SO Antyplagiat® lub jego części składowych;
3.2.6. nie udostępniać SO Antyplagiat® lub jego komponentów do najmu, dzierżawy lub tymczasowego użytku;
3.2.7. nie używać SO Antyplagiat® ani jego komponentów do świadczenia jakichkolwiek usług;
3.2.8. nie korzystać z SO Antyplagiat® poza okresem obowiązywania Umowy;
3.2.9. niepodejmowania prób uzyskania dostępu do danych innych użytkowników (licencjobiorców) SO Antyplagiat®;
3.2.10. nie kierować automatycznych zapytań do SO Antyplagiat® lub jego komponentów w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela praw autorskich;
3.2.11. nie sprawdzać w SO Antyplagiat® tekstów, których treść jest prawnie zabroniona (zawiera groźby, nawoływania do czynów niezgodnych z prawem, słowa i wyrażenia obsceniczne, propagandę samobójczą, dyskredytację, informacje o wytwarzaniu lub stosowaniu substancji zabronionych prawem, broni lub ich części, dane osobowe itp.).

3.3. W przypadku rozwiązania Umowy Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego zaprzestania korzystania z SO Antyplagiat®.

4. Prawa i obowiązki Stron

4.1. Użytkownik ma prawo:

4.1.1. mieć całodobowy dostęp do SO Antyplagiat® i Strony, za wyjątkiem przypadków określonych w Ofercie (Umowie);
4.1.2. w celu uzyskania pełnego raportu samodzielnie wybierać (ustawiać) lub wykluczać parametry do wykonania sprawdzenia w celu wyszukiwania i identyfikacji zapożyczeń;
4.1.3. odmówić korzystania z Wersji Komercyjnej poprzez niepłacenie Taryfy. W takim przypadku Użytkownik zachowuje możliwość korzystania z Wersji Podstawowej;
4.1.4. w każdej chwili skierować do Właściciela praw autorskich żądanie usunięcia jego Konta oraz wszystkich danych Użytkownika wprowadzonych przez niego w SO Antyplagiat®;
4.1.5. do usunięcia ze swojego konta osobistego tekstów lub obrazów przesłanych wcześniej przez Użytkownika do sprawdzenia w SO Antyplagiat® teksty lub obrazy w formie elektronicznej. Ponadto Użytkownik jest świadomy, że jeśli zostaną usunięte ze swojego konta osobistego przez Użytkownika tekst lub obraz, uprzednio sprawdzony w SO Antyplagiat® w celu wykrycia i zidentyfikowania w nich zapożyczeń, — Użytkownikowi zostanie niedostępny odpowiedni raport SO Antyplagiat® dotyczący takiego usuniętego tekstu lub obrazu, chyba że Użytkownik przywróci usunięty tekst lub obraz w ciągu jednego dnia, liczonego od momentu ich usunięcia.

4.2. Użytkownik ma obowiązek:

4.2.1. korzystać z SO Antyplagiat® zgodnie z warunkami Oferty (Umowy), ściśle przestrzegać ograniczeń Uprawnienia do korzystania określonych w Ofercie (Umowie), a także w Dokumentacji Użytkownika;
4.2.2. w przypadku wyboru korzystania z Wersji Komercyjnej uiścić opłatę na rzecz Właściciela praw autorskich (opłacić Taryfę) w sposób określony w Ofercie (Umowie). Przechowywać dokumenty potwierdzające opłacenie Taryf przez co najmniej trzy lata, liczone od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano płatności;
4.2.3. zapewnić ścisłą poufność Nazwy użytkownika i Hasła: starannie i bezpiecznie przechowywać, używać wyłącznie do użytku osobistego, nie ujawniać innym osobom, ponosić odpowiedzialność za utratę;
4.2.4. niezwłocznie powiadomić Właściciela praw autorskich o jakimkolwiek nieuprawnionym użyciu Nazwy użytkownika i (lub) Hasła przez Użytkownika lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa korzystania korzystania z SO Antyplagiat®;
4.2.5. ostrożnie obchodzić się z danymi osobowymi przekazanymi w celu korzystania z SO Antyplagiat®, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem o ochronie danych osobowych;
4.2.6. okresowo zapoznawać się z aktualną wersją Oferty (Umowy), akceptować jej warunki lub niezwłocznie zrezygnować z korzystania z SO Antyplagiat® w przypadku braku zgody na Ofertę (Umowę);
4.2.7. nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia wysłania żądania do Użytkownika, przekazać Właścicielowi praw autorskich informację o przestrzeganiu przez Użytkownika warunków Oferty (Umowy) i (lub) informacje niezbędne do spełnienia warunków Oferty (Umowy).

4.3. Właściciel praw autorskich ma prawo:

4.3.1. otrzymywać od Użytkownika informacji o spełnianiu przez niego warunków Oferty (Umowy) i (lub) informacji niezbędnych do wypełnienia warunków Oferty (Umowy);
4.3.2. otrzymywać wynagrodzenie zgodnie z warunkami Oferty (Umowy), udzielać rabatów i organizować promocje w celu obniżenia kosztu Taryfy;
4.3.3. bez powiadamiania Użytkownika ulepszać (udoskonalać) SO Antyplagiat® bez zmiany jego przeznaczenia i udostępniać go do użytku zgodnie z międzynarodowym standardem „taki, jaki jest”, w tym dokonywać technicznych aktualizacji i ulepszeń;
4.3.4. jednostronnie wypowiedzieć Użytkownikowi korzystania z SO Antyplagiat® w przypadku naruszenia przez Użytkownika ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej i (lub) warunków Oferty (Umowy), a także nie obsługiwać zapytań ze stron internetowych, programów, a także użytkowników którzy naruszają warunki Oferty (Umowy);
4.3.5. przeprowadzać konserwację swojego sprzętu, SO Antyplagiat®, w tym celu czasowo zawieszać korzystanie z SO Antyplagiat®;
4.3.6. bez uprzedniego powiadomienia w dowolnym momencie wyłączać lub zawieszać na czas nieokreślony korzystanie z SO Antyplagiat® w odniesieniu do Wersji Podstawowej SO Antyplagiat®, a także nakładać jakiekolwiek ograniczenia na jej używanie;
4.3.7. usunąć dane Użytkownika po otrzymaniu od niego żądania usunięcia danych Użytkownika;
4.3.8. bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika usunąć wszelkie dane i zgłoszenia Użytkownika, z zachowaniem jego Konta w przypadku: a) niekorzystania z SO Antyplagiat® przez 6 (sześć) kolejnych miesięcy lub dłużej (punkty 2.8 i 4.4 3 Oferty); lub b) w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków Oferty (Umowy);
4.3.9. bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika usunąć Konto Użytkownika Wersji Podstawowej, w tym wszelkie dane i raporty z przeprowadzonych sprawdzeń tekstowych, jeżeli Użytkownik nie korzysta z Wersji Podstawowej SO Antyplagiat® przez dwa kolejne lata lub więcej z rzędu (pkt 2.8 ust. Oferta);
4.3.10. wykorzystywać informacje o Użytkowniku (m.in. adres IP, wersję przeglądarki, wersję systemu operacyjnego i inne), a także informacje (dane) statystyczne o tekstach zamieszczanych przez Użytkownika w SO Antyplagiat®, w celu tworzenia statystyk korzystania SO Antyplagiat®, a także publikowania i/lub przekazywania osobom trzecim takich statystyk, z wyjątkiem danych osobowych Użytkownika oraz plików tekstowych przesłanych przez Użytkownika;
4.3.11. ustanowić ograniczenia w korzystaniu z SO Antyplagiat®, w tym w zakresie: ● poszczególnych funkcji SO Antyplagiat®; ● okresu przechowywania danych wprowadzonych przez Użytkownika; ● maksymalnej liczby zarejestrowanych kont z jednego adresu IP; ● maksymalnej ilości tekstów wczytywanych do weryfikacji, ich edycji i przemieszczenia, wysyłania tekstów do weryfikacji; ● sprawdzenia tekstu i innych czynności, które może wykonać jeden zarejestrowany użytkownik; ● maksymalnego rozmiaru pliku tekstowego przesłanego do weryfikacji; ● maksymalnej liczby logowań do SO Antyplagiat® w dowolnym okresie czasu; ● specjalnych parametrów plików tekstowych przesyłanych do weryfikacji itp. Właściciel praw autorskich ma prawo zabronić automatycznego dostępu do SO Antyplagiat®, jak również zaprzestać przyjmowania wszelkich automatycznie generowanych informacji (np. kont, tekstów);
4.3.12. wykorzystywać dane wgrane przez Użytkownika do SO Antyplagiat®, w tym plików tekstowych, w celu testowania SO Antyplagiat® podczas modyfikacji technicznej lub usuwania błędów w pracy, w tym przez inną osobę zaangażowaną przez Właściciela praw autorskich do wykonania tych czynności;
4.3.13. według własnego uznania i bez uprzedniego powiadamiania Użytkownika ulepszać zestaw możliwości i modułów wyszukiwania SO Antyplagiat® w dotychczasowych Taryfach, a w wprowadzanych nowych Taryfach ustalać zestaw możliwości i modułów wyszukiwania SO Antyplagiat®;
4.3.14. nie zwracać Użytkownikowi środków za wykonane sprawdzenie w celu wyszukiwania i identyfikacji zapożyczeń, pod warunkiem otrzymania przez Użytkownika pełnego raportu SO Antyplagiat® zgodnie z wybranymi (ustawionymi) lub wyłączonymi przez Użytkownika parametrami do wykonania sprawdzenia w celu wyszukiwania i identyfikacji zapożyczeń.

4.4. Właściciel praw autorskich ma obowiązek:

4.1.4. zapewniać całodobowy dostęp do SO Antyplagiat® i Serwisu, za wyjątkiem przypadków określonych w Ofercie (Umowie);
4.4.2. zapewniać poufność danych osobowych Użytkownika, biorąc pod uwagę wymagania obowiązującego ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej;
4.4.3. zapewniać bezpieczeństwo danych wprowadzanych przez Użytkownika w SO Antyplagiat® (w tym teksty lub obrazy przesłane przez Użytkownika w celu weryfikacji na koncie osobistym Użytkownika), w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od daty wprowadzenia Statusu Nieaktywnego (SN) w stosunku do Użytkownika, za wyjątkiem przypadków określonych w Ofercie (Umowie);
4.4.4. w rozsądnym terminie usuwać awarię w SO Antyplagiat® powstałe z winy Właściciela praw autorskich;
4.4.5. systematycznie przeprowadzać konserwację SO Antyplagiat®, w miarę możliwości w porze nocnej lub w weekendy;
4.4.6. tworzyć kopię zapasowe danych i informacji Użytkownika w rozsądnych odstępach czasu;
4.4.7. nie indeksować przesłane przez Użytkownika w celu weryfikacji materiały elektroniczne w celu utworzenia z nich zbioru (kolekcji) indeksu wyszukiwania, do dalszego wg niego wyszukiwania.

5. Wynagrodzenie Sposób rozliczeń

5.1. Decydując się na korzystanie z Wersji Komercyjnej, Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Właściciela praw autorskich opłaty, zgodnie z wybraną przez Użytkownika Taryfą, w formie zaliczki (w wysokości 100% kwoty wybranej przez Użytkownika Taryfy).

5.2. Na etapie płatności za korzystanie, SO Antyplagiat® automatycznie informuje Użytkownika poprzez interfejs użytkownika (https://users.antiplagiat.ru/payment)  o ostatecznej wysokości wynagrodzenia, która jest uzależniona od liczby wybranych przez Użytkownika sprawdzeń tekstu.

5.3. Metody opłacenia wynagrodzenia (płatności) są wskazane na Stronie internetowej: https://users.antiplagiat.ru/payment. Płatność jest możliwa za pomocą serwisów https://www.robokassa.ru lub https://yookassa.ru, płatności są dokonywane w rublach rosyjskich. Ponadto Użytkownik ma prawo dokonać płatności za pośrednictwem serwisu płatniczego https://robokassa.kz/. W tym przypadku rozliczenia dokonywane są w tenge, a płatność trafia na konto partnera Właściciela praw autorskich – TOO „Antiplagiat.Kazakhstan”: BIN: 210440000453, (Republika Kazachstanu, miasto Ałmaty), support@antiplagiat.ru.

5.4. Momentem spełnienia przez Użytkownika obowiązku zapłaty jest dzień wpływu odpowiednich środków na rachunek rozliczeniowy Właściciela praw autorskich lub jego partnera – TOO „Antiplagiat.Kazakhstan”.

5.5. W przypadku rozwiązania przez Użytkownika Umowy przed upływem okresu, na który została zawarta (rezygnacja Użytkownika z korzystania z opłaconych przez niego sprawdzań na wykrycie i zidentyfikowanie zapożyczeń), Właściciel praw autorskich na podstawie pisemnego wniosku Użytkownika zwraca Użytkownikowi wpłacone środki pieniężni za odliczeniem: a) pełnego kosztu sprawdzań tekstów wykorzystanych przez Użytkownika, obliczonego według ceny jednego sprawdzenia tekstu (bez zniżek) podanej na Stronie internetowej https://users.antiplagiat.ru/tariffs w dniu, w którym Użytkownik zakupił sprawdzań tekstów w wybranej przez siebie Taryfie oraz b) prowizji serwisu płatniczego lub banku Użytkownika za zwrot mu pozostałej kwoty pieniędzy.

5.6. Aktywacja Uprawnienia do korzystania z Wersji Komercyjnej następuje automatycznie po wpłynięciu kwoty wynagrodzenia na konto Właściciela praw autorskich lub jego partnera – TOO „Antiplagiat.Kazakhstan”. Okres rozliczeniowy zaczyna biec od momentu aktywacji Taryfy. Liczba sprawdzeń tekstu jest odpisywana jeden po drugim (od starego do nowego).

5.7. Dokonując płatności, Użytkownik opłaca wszelkie prowizje (lub inne obowiązkowe płatności) pobierane przez organizacje bankowe lub systemy płatności.

5.8. W przypadku zmiany przez Właściciela praw autorskich Taryfy (z obowiązkową publikacją na Stronie internetowej), Właściciel praw autorskich nie przelicza ponownie wynagrodzenia za okresy Uprawnienia do korzystania (Okresy Rozliczeniowe) już opłacone przez Użytkownika.

6. Odpowiedzialność Stron

6.1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań Strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z niniejszym dokumentem, zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

6.2. Użytkownik korzysta z SO Antyplagiat® zgodnie z celem zastosowania SO Antyplagiat®, zgodnie z ogólnie przyjętym międzynarodowym standardem „jak jest”, bez zapewnień Właściciela praw autorskich co do przydatności SO Antyplagiat® do jakichkolwiek celów Użytkownika lub wspólnego wykorzystania z jakimikolwiek programami/sprzętem komputerowym. Właściciel praw autorskich nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody (straty) bezpośrednio lub pośrednio związane z użytkowaniem, niewłaściwym użytkowaniem lub niemożnością korzystania przez Użytkownika z SO Antyplagiat® oraz nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych.

6.3. Udowodniona odpowiedzialność Właściciela praw autorskich jest ograniczona do kwoty ostatniej płatności dokonanej przez Użytkownika.

6.4. Właściciel praw autorskich nie ponosi odpowiedzialności:

6.4.1. za działanie SO Antyplagiat® i wyrządzone szkody (straty) w przypadku samodzielnego dokonywania przez Użytkownika (lub osoby trzeciej po stronie Użytkownika) zmian w SO Antyplagiat® lub za awarie spowodowane niezgodnością SO Antyplagiat® ze sprzętem komputerowym lub programami komputerowymi Użytkownika;
6.4.2. za jakiekolwiek działania Użytkownika, związane z korzystaniem przez niego z SO Antyplagiat® i tworzenie przez niego plików w ramach z korzystaniem z SO Antyplagiat®;
6.4.3. za ograniczenie lub brak dostępu do SO Antyplagiat®, gdy jest to spowodowane: a) działaniami Użytkownika; b) problemami technicznymi z dostępem Użytkownika do sieci Internet; c) działaniami osób trzecich, w tym organów państwowych; d) prowadzeniem konserwacji SO Antyplagiat®;
6.4.4. za treść lub działanie strony (stron) internetowych, do których SO Antyplagiat® udostępnia Użytkownikowi łącza internetowe (linki) jako źródło zapożyczeń;
6.4.5. za wirusy na stronach internetowych, do których SO Antyplagiat® udostępnia link i/lub za jakiekolwiek uszkodzenia oprogramowania i/lub sprzętu Użytkownika i/lub inne konsekwencje wynikające z kliknięcia przez Użytkownika w te linki internetowe;
6.4.6. za treść tekstów lub obrazków sprawdzanych przez Użytkownika w SO Antyplagiat®;
6.4.7. za wybór (zainstalowanie) lub wyłączenie przez Użytkownika parametrów wykonania sprawdzenia w celu wyszukiwania i identyfikacji zapożyczeń w celu otrzymania pełnego raportu SO Antyplagiat®;
6.4.8. za niezapoznanie się przez Użytkownika z treścią niniejszego dokumentu (Oferty), z inną dokumentacją SO Antyplagiat® dostępną Użytkownikowi w Serwisie, jak również za niedosłowne zrozumienie przez Użytkownika treści Oferty (Umowy);
6.4.9. z tytułu usunięcia przez Użytkownika tekstów lub obrazów z konta osobistego Użytkownika. Usunięte teksty lub obrazy nie zostaną przywrócone, jeśli Użytkownik nie odzyska usuniętego przez siebie tekstu lub obrazu w ciągu jednego dnia, liczonego od momentu ich usunięcia.

6.5. Korzystanie przez Użytkownika z SO Antyplagiat® w sposób nieprzewidziany niniejszym dokumentem lub po rozwiązaniu Umowy lub w inny sposób wykraczający poza zakres uprawnień przyznanych na podstawie Umowy, pociąga za sobą odpowiedzialność określoną obowiązującymi przepisami prawa, a także zapewnia Właścicielowi praw autorskich prawo do jednostronnego, pozasądowego rozwiązania Umowy oraz wypowiedzenia korzystania z SO Antyplagiat®.

6.6. Właściciel praw autorskich nie gwarantuje, że strona internetowa, do której udostępnia link SO Antyplagiat®, jest pierwszym źródłem informacji.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje automatyczne i nieodwołalne rozwiązanie stosunku prawnego łączącego Strony.

7.2. Właściciel praw autorskich ma prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w Ofercie. Faktyczne korzystanie przez Użytkownika z SO Antyplagiat® po dokonaniu zmian w niniejszym dokumencie oznacza zgodę Użytkownika na nowe warunki, takie jak warunki Umowy.  Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami, jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania korzystania z SO Antyplagiat®, poinformowania o tym Właściciela praw autorskich i jednostronnego rozwiązania Umowy.

7.3. Użytkownik podaje swoje dane kontaktowe podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, w Koncie lub w inny uzgodniony przez Strony sposób. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko wynikające z podania przez niego nieprawdziwych (nieważnych) danych kontaktowych.

7.4. Wszelkie nierozstrzygnięte spory między Stronami mogą być kierowane do sądu właściwego dla siedziby Właściciela praw autorskich (Federacja Rosyjska, Moskwa).

7.5. Przed skierowaniem sporu do rozstrzygnięcia przez sąd Strony korzystają z obowiązkowego postępowania reklamacyjnego.  Strona występująca z roszczeniem jest zobowiązana do przekazania drugiej Stronie dokładnego i szczegółowego opisu, a także dokumentów dowodowych roszczeń, wyliczeń wymaganego odszkodowania itp.

7.6. Strona, której zgłoszono pisemną reklamację, jest zobowiązana do jej rozpatrzenia i przesłania drugiej Stronie pisemnej uzasadnionej odpowiedzi w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji pisemnej.  W przypadku otrzymania reklamacji na swój adres lub w przypadku wysłania reklamacji do Licencjobiorcy, Właściciel praw autorskich ma prawo zawiesić wykonywanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy.

7.7. W okresie rozstrzygania sporów Strony zobowiązane są do przestrzegania i wypełniania warunków Umowy, z wyjątkiem tej jej części, która obejmuje spory wymagające rozstrzygnięcia.  Bez przestrzegania procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym dokumencie Strony nie są uprawnione do przekazania sporu lub rozbieżności zdań do rozpatrzenia sądu.

7.8. Strony podejmują wszelkie rozsądne działania w celu jak najszybszego rozstrzygnięcia sporu i potwierdzają swoją zgodę na przesyłanie wszelkich zawiadomień, pism, innych dokumentów pocztą elektroniczną, za pośrednictwem Internetu, faksem, w tym doręczanie przedstawicielowi pozwanego kopii pozwu i załączonych do niego dokumenty wraz z ustaleniem sposobu wysłania.

7.9. Jeśli jeden lub więcej warunków Oferty (Umowy) stanie się (uznaje się) za nieważne w trybie określonym przez prawo, nie ma to wpływu na ważność pozostałych warunków Oferty (Umowy) ani na ważność Oferty (Umowy) jako całości.

7.10. Zobowiązania Właściciela praw autorskich wygasają z powodu niemożności wykonania, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności, która bezpośrednio dotyczy Właściciela praw autorskich, za którą Właściciel praw autorskich nie ponosi odpowiedzialności: odłączenie Rosji (Moskwy) od Internetu; awaria w Moskwie; zniszczenie mienia Właściciela praw autorskich w wyniku klęski żywiołowej, pożaru, działań wojennych, aktu terrorystycznego, rozruchów społecznych itp.; ingerencja (w tym bezprawna) ze strony organu władzy publicznej blokująca działalność Właściciela praw autorskich; awaria centrum danych Właściciela praw autorskich; radykalne zmiany legislacyjne (reżimu politycznego); wystąpienie w Moskwie stanu wyjątkowego lub wprowadzenie stanu wojennego, mobilizacji; blokowanie systemu bankowego (rozliczeniowego) Federacji Rosyjskiej lub kont Właściciela praw autorskich; klęski żywiołowe, epidemie (pandemie) w rozumieniu art. 401 KC FR; inne okoliczności pociągające za sobą niemożność wykonania Umowy zgodnie z art. 416 KC FR.

7.11. Nic w tym dokumencie nie może być uważane za ustanowienie lub zamiar ustanowienia między Stronami stosunków pracy, stosunków agencyjnych, partnerskich, wspólnej działalności, osobistego zatrudnienia itp.

7.12. Oferta (Umowa) jest interpretowana zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, obowiązującym w dniu zatwierdzenia niniejszej wersji Oferty (Umowy) przez Dyrektora Generalnego organizacji-właściciela praw autorskich – „Antyplagiat” S.A.

7.13. Dane Właściciela praw autorskich: „Antyplagiat” S.A. (Podstawowy Państwowy Numer Rejestracyjny (OGRN) 1057747076078, INN 7705664677, KPP 773101001; Federacja Rosyjska, 121205, Moskwa, Bolszoj bulwar (Centrum Innowacji Skolkovo terytorium) 42, budynek 1, piętro 0, lokal nr 111, miejsce pracy nr 11; adres korespondencyjny: 117105, Moskwa, Varshavskoje shosse 33, skrytka pocztowa 65; https://www.antiplagiat.ru/; info@antiplagiat.ru, sales@antiplagiat.ru; +7 (495) 223-23-84, 8 (800) 777-81-28; OKPO 77479562, OKTMO 45321000000; Dane do płatności: konto rozliczeniowe 40702 810 738060018657 w PAO „Sberbank” Moskwa; konto korespondencyjne 30101 810 400000000225; BIC 044525225).